Y Diweddaraf am Statws Projectau

Mae’r Ganolfan BWR yn cyllido amrywiaeth o brojectau ymchwil ar raddfa fechan ar hyn o bryd, ceir manylion am y projectau hynny isod.

 

Teitl y Project – Modelling of film dryout critical heat flux (CHF) for BWR Applications. 

Amlinelliad byr – Y nod yw adeiladu offeryn i gymryd lle’r triniaethau un dimensiwn sy’n bodoli ar hyn o bryd i sychu haenau, ac ymchwilio i ddau fater sy’n ymwneud â gridiau gwahanyddion sydd angen sylw arbennig. 

Prif YmchwilyddDr Simon Walker – Imperial College, Llundain

 

Teitl y Project – Integrated compound semi-conductor for gamma-ray spectrometry.

Amlinelliad Byr – Y nod yw creu system ganfod pelydriad gama cryno, sy’n defnyddio ychydig o bŵer yn unig ac sy’n cynnig cydraniad ynni uchel yn agos at dymheredd ystafell i amrywiaeth o fathau o ynni sydd o ddiddordeb at ddibenion diogelwch sifil, gwyliadwriaeth ymbelydredd a chymhwysiadau delweddu radiolegol.

Prif YmchwilyddYr Athro Diana Huffaker – Prifysgol Caerdydd

 

Teitl y Project – Virtual Reality Demonstrator of an Advanced Boiling Water Reactor (VRABWR).

Amlinelliad Byr – Y nod yw defnyddio bid rithwir i helpu pobl dallt Adweithyddion Dwr Berwedig. Trwy ddefnyddio bid rithwir, bydd pobl yn gallu cerdded o gwmpas, gweld sut mae adweithyddion dwr berwedig yn gweithio, dysgu amdano fo ac i fod yn gyffrous amdan y pwrpas a thechnoleg trwy’r cynnwrf o fid rithwir.

Prif Ymchwilydd– Dr Panagiotis D. Ritsos & Yr Athro Jonathan C. Roberts – Prifysgol Bangor

 

Teitl y Project – Posibilrwydd o ddefnyddio dulliau peridynameg cymysg ac elfennau meidraidd i fodelu perfformiad tanwydd sy’n gallu gwrthsefyll damweiniau.

Amlinelliad Byr – Yr amcan yw edrych ar y dull cyfunol o elfen feidraidd gyda pheridynameg a modelau cyswllt / rhyngwynebau cychwynnol i ymchwilio i weld a yw’n addas ar gyfer modelu perfformiad tanwydd.

Prif Ymchwilydd – Dr Mark Wenman – Imperial College, Llundain

 

Teitl y Project – Gorchudd laser o haen Y2O3 trefnus ar arwyneb Zircaloy i allu gwrthsefyll damweiniau’n well.

Amlinelliad Byr Gellir cynyddu’r gallu i wrthsefyll cyrydiad ac ocsidiad Zircaloy ar dymheredd uchel gyda haen ocsid wedi’i wasgaru a’i gryfhau (ODS) ac a gynhyrchwyd gan laser sy’n cynnwys gronynnau Y2O3. Mae ymchwil blaenorol ar hyn wedi dibynnu ar ddefnyddio gronynnau Y2O3 wedi eu dosbarthu ar hap. Yn y project hwn, byddwn yn defnyddio dull trefnu microsffer seiliedig ar laser a ddatblygwyd yn ddiweddar ym Mangor i gynhyrchu haen drefnus o ronynnau Y2O3 mewn modd a ddymunir (gronynnau wedi eu trefnu mewn llinellau trefnus, cylchoedd etc.) cyn ei drosglwyddo i sampl Zircaloy. Gall trefnu gronynnau Y2O3 arwain at wella cryfder mecanyddol y Zircaloy o gymharu â gronynnau Y2O3 a ddosberthir ar hap, gan felly gynyddu’r goddefiant rhag balwnio a thorri mewn damweiniau.

Prif YmchwilyddDr Zengbo Wang – Prifysgol Bangor