Cylch Gorchwyl Trefniadaethol y Grŵp Llywio

1. Diben:

Galluogi i gymunedau academaidd a diwydiannol Cymru, a’r Deyrnas Unedig ehangach, ddyfnhau ac ehangu eu dealltwriaeth o dechnoleg ADB, a chymryd rhan mewn ymchwil a datblygu yn ymwneud ag ADB presennol a rhai a ddatblygir yn y dyfodol. 

2. Amcanion:

 • Creu a datblygu capasiti ymchwil niwclear yng Nghymru er mwyn cael y budd mwyaf o dechnolegau ADB presennol a chyfrannu at dechnolegau Gen IV+ y dyfodol a manteisio arnynt.
 • Hybu addysg gyflawn a hygyrch i’r cyhoedd mewn technolegau ADB cyfredol ac yn y dyfodol, gan adael hyfforddiant technegol penodol i gyrff masnachol neu ymchwil mwy priodol.
 • Hwyluso trosglwyddo gwybodaeth am dechnoleg ADB o Japan i Gymru ac i’r DU yn ehangach.
 • Datblygu cronfa ddyfnach ac ehangach o arbenigedd annibynnol ar dechnoleg ADB ar draws Cymru a’r DU yn ehangach.
 • Cryfhau cydweithio rhwng Cymru a’r DU yn ehangach a Japan mewn perthynas â thechnoleg ADB.

3. Fframwaith:

 • Gweithredir y rhwydwaith ar y cyd gan Imperial College Centre for Nuclear Engineering a Phrifysgol Bangor.
 • Bydd y rhwydwaith yn ymwneud â’r holl bartïon sydd â diddordeb yn hyn, yn cynnwys diwydiant yn y DU a Japan, Llywodraethau (DU, Cymru a Japan), yr EPSRC, prifysgolion yn y DU a Japan a sefydliadau eraill, megis NNL, sy’n gwneud gwaith ymchwil perthnasol. Un o egwyddorion allweddol Rhwydwaith Ymchwil ADB yw y bydd yn gynhwysol.
 • I sicrhau ymddiriedaeth budd-ddeiliaid, mae’r rhaid i’r Rhwydwaith ADB aros yn niwtral, yn annibynnol a chlir yn ei weithrediadau.

4. Gweithgareddau:

 • Nodi gofynion ymchwil ar gyfer technoleg gyfredol a chenhedlaeth nesaf ADB trwy drafod â diwydiant a darparu mecanwaith i gyflwyno argymhellion ymchwil NIRAB ym maes ymchwil ADB.
 • Hwyluso datblygu a chryfhau cynigion ymchwil o safon uchel gan brifysgolion a grwpiau ymchwil eraill trwy weithdai a chynadleddau.
 • Meithrin cysylltiadau gyda Chanolfannau Hyfforddiant Doethurol i gefnogi ymchwil a hyfforddiant mewn technoleg ADB.
 • Darparu cyngor arbenigol ar ymchwil a thechnoleg ADB i sefydliadau llywodraethol a chyrff cyhoeddus eraill.
 • Darparu llais awdurdodol, ond annibynnol, ar dechnolegau ADB i ysgolion, y cyhoedd yn gyffredinol ac eraill gyda’r gallu i ddarparu seminarau, cyrsiau o ddarlithoedd a gwybodaeth awdurdodol.
 • Cefnogi a hwyluso cyfleoedd i brifysgolion a sefydliadau ddarparu interniaethau i staff a myfyrwyr (e.e. CDT) rhwng Japan a’r DU.

5. Trefniadaeth:

5.1 Grŵp Llywio:

Bydd y Grŵp Llywio yn goruchwylio sefydlu Rhwydwaith Ymchwil ADB a monitro ei weithredu, ei reolaeth a’i effeithiolrwydd. Daw aelodau’r Grŵp Llywio o’r partneriaid sefydlol (Imperial College a Phrifysgol Bangor);  partneriaid technegol ADB, Hitachi a Horizon, a phartneriaid cadwyn gyflenwi megis Amec-FW, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig;  a phartïon eraill sydd â diddordeb; yn arbennig yr EPSRC a’r Labordy Niwclear Cenedlaethol. Cadeirir y Grŵp Llywio gan ffigwr uwch o academia neu ddiwydiant niwclear.

Bydd cyfarfod cyntaf y Grŵp Llywio yn un wyneb yn wyneb.  Wedi hynny, cynhelir cyfarfodydd drwy delegynhadledd neu wyneb yn wyneb fel bo’n briodol.

5.2 Y Fforwm Ymchwil

Bydd y Fforwm Ymchwil yn gwahodd, asesu a helpu i ddatblygu cynigion ymchwil i’w hanfon at gyrff cyllido. Dewisir Cadeirydd y Fforwm Ymchwil gan y Grŵp Llywio. Bydd yr aelodau’n arbenigwyr o ddiwydiant, academia a chyrff llywodraeth ac fe’u dewisir hwythau hefyd gan y Grŵp Llywio.

Cynhelir cyfarfodydd y fforwm ymchwil ar ôl e-bostio’r cynigion, derbyn sylwadau drwy e-bost, ac yna cynnal telegynhadledd.

6. Ysgrifenyddiaeth a Chyfarwyddwr:

Darperir yr Ysgrifenyddiaeth gan y partneriaid sefydlol.  Bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn gyfrifol am baratoi a dosbarthu papurau i gyfarfodydd y Grŵp Llywio a’r Pwyllgor Ymchwil, cadw cofnodion o’r cyfarfodydd a gohebu â’r ymgeiswyr.

Bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn gyfrifol hefyd am drefnu cynadleddau a deunyddiau cyhoeddusrwydd, yn unol â chyfarwyddyd Cyfarwyddwr y rhwydwaith, mewn ymgynghoriad â chadeiryddion y Grŵp Llywio a’r Fforwm Ymchwil

Bydd y Cyfarwyddwr yn rhywun gyda phrofiad eang o faes cyllido ymchwil yn y DU, a bydd yn gyfarwydd â’r diwydiant niwclear.