Adroddiad Ymweliad: Cynhadledd Peirianneg Cymru, Caerdydd

Cynhaliwyd Cynhadledd Peirianneg Cymru gan Rwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru yng Nghaerdydd ar 18 Hydref.    Roedd y gweithdy’n cynnwys nifer o weithdai a sgyrsiau yn y gynhadledd lawn, gan gynnwys sgwrs gan Peter Jolley, Prif Beiriannydd Aston Martin a Ton Fijen, Cyfarwyddwr Technegol Tidal Lagoon Power. Cafwyd sgyrsiau byr hefyd am y ffordd orau i gysylltu busnesau ag ymchwil academaidd a chyfleoedd cyllido sydd i ddod a allai fod yn ddefnyddiol i’r cynrychiolwyr busnes ac academaidd yn y gynhadledd.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Seminar Hitachi-GE ABWR, Hydref 17-18, Birmingham

Cynhaliwyd y 7fed seminar o gyfres seminar technegol Hitachi-GE, a ddechreuodd yn 2013, yn Birmingham ar 17 a 18 Hydref 2017. Agorwyd y gynhadledd gyda chyflwyniad i’r seminar a oedd yn cynnwys eglurhad byr am y Ganolfan BWR a’i gweithgareddau. Dilynwyd hyn gan sgwrs i’r gynhadledd lawn gan y Fonesig Sue Ion ar Ddyfodol Niwclear y DU, a oedd yn rhoi crynodeb cadarnhaol o sefyllfa bresennol y DU mewn perthynas ag Ynni Niwclear. Rhoddwyd yr ail sgwrs i’r gynhadledd lawn gan Dr Mike Weightman a siaradodd yn ddiddorol am y gwersi a ddysgwyd oddi wrth Fukushima, gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am broject Wylfa Newydd i ddilyn.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Cyfarfod Academyddion Niwclear, Medi 4-6, 2017

Cynhaliwyd Cyfarfod Academyddion Niwclear y DU yng Nghaerhirfryn ar 4 a 5 Medi 2017. Roedd y cyfarfod yn gyfle i academyddion niwclear o bob rhan o’r DU ddod at ei gilydd a thrafod datblygiadau diweddar ar draws y gymuned niwclear. Rhannwyd y sgyrsiau trwy gynnal sesiwn Consortia Ymchwil Niwclear a dwy sesiwn banel ar bolisi a gweithredu ar y diwrnod cyntaf a sesiwn rhaglen ryngwladol gyda sesiwn rhaglen genedlaethol y DU a’r newyddion diweddaraf am addysg hyfforddiant i ddilyn ar yr ail ddiwrnod.

» Read more

Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng yr Imperial College, Phrifysgol Bangor a Hitachi-GE.

Athro John G. Hughes (Is-ganghellor Prifysgol Bangor), Kumiaki Moryia (Prif Beiriannydd Corfforaethol yn Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.), Dr Michael Bluck, (Cyfarwyddwr y Ganolfan Peirianneg Niwclear yn Imperial College Llundain).

Ar 26 Hydref 2016 fe wnaeth Prifysgol Bangor, Imperial College Llundain a Hitachi-GE lofnodi memorandwm o ddealltwriaeth, gyda’r nod o adeiladu ar femorandwm a lofnodwyd yn flaenorol rhwng Imperial a Bangor.  Roedd y memorandwm newydd hwn yn tynnu sylw at swyddogaeth Hitachi-GE o fewn y Ganolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR. Byddant yn gwneud ymdrech resymol i roi arweiniad effeithiol, rhoi mynediad at nifer o’u harbenigwyr technegol a fydd yn tynnu ar ddealltwriaeth gorfforaethol helaeth Hitachi-GE o systemau BWR a materion technegol cysylltiedig, gyda’r nod o hyrwyddo cydweithredu a rhoi fforwm ar gyfer rhyngweithio.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Eisteddfod Genedlaethol, Sir Fôn, Awst 4-12 2017 🗓

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn eleni rhwng dydd Gwener, 4 Awst a dydd Sadwrn 12 Awst. Mae’r Eisteddfod yn ŵyl flynyddol sy’n dathlu diwylliant, llenyddiaeth a cherddoriaeth Gymraeg a chaiff ei chydnabod fel un o gystadlaethau diwylliannol mwyaf Ewrop ac ar wahân i Wimbledon, dyma’r digwyddiad a ddarlledir mwyaf ar y BBC. Bob blwyddyn mae’r Eisteddfod yn denu rhwng 100,000 a 150,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos, ac mae digon i’w weld o amgylch y maes.

» Read more

Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng yr Imperial College a Phrifysgol Bangor

Bangor (Prof. Paul Spencer) and Imperial (Prof. Jeff Magee) sign Memorandum of Understanding

Bangor (Yr Athro David Shepherd
Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil a Menter) and Imperial (Yr Athro Jeff Magee, Deon y Gyfadran Peirianneg).

Mae’r Imperial College, Llundain, a Phrifysgol Bangor wedi llofnodi memorandwm o ddealltwriaeth ar 17 Mehefin 2016 gyda’r nod o gael rhagor o gydweithio rhwng y ddwy brifysgol ym maes Peirianneg Niwclear.
O ganlyniad i’r cytundeb hwn, bydd yr Imperial yn darparu ei phrofiad maith yn y maes i helpu Bangor i ddatblygu rhaglen academaidd o ymchwil ac addysgu ym maes niwclear. Y mae hyn gyda’r disgwyl am yr adeilad niwclear newydd nid nepell o Fangor ar ffurf project ‘Wylfa Newydd’ Horizon Nuclear Power. Bydd hyn yn galluogi i Brifysgol Bangor ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar y cyd â chyngor niwclear hyddysg ac annibynnol wrth adnewyddu pŵer niwclear yn yr ardal.
» Read more