Croeso

Sefydlwyd Canolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR yn 2016 er mwyn helpu i annog ymchwil i adweithyddion dŵr berw yn y Deyrnas Unedig. Yn fyd-eang, adweithyddion dŵr berw (BWR) yw'r ail fath o adweithyddion mwyaf cyffredin a ddefnyddir i gynhyrchu trydan niwclear, ond nid oes gan y DU lawer o brofiad yn eu gweithredu.

Mae project Ynni Niwclear Wylfa Newydd Horizon yn bwriadu defnyddio adweithyddion Dŵr Berw Uwch Hitachi GE ar Ynys Môn gydag unedau dilynol wedi'u bwriadu ar gyfer Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw. Ar ôl eu cwblhau, bydd adweithyddion dŵr berw yn cynrychioli cyfran sylweddol o gapasiti cynhyrchu trydan y DU. O ganlyniad sefydlwyd Canolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR i annog a chydlynu ymchwil i dechnoleg adweithyddion dŵr berw.

Gyda chefnogaeth gan


News

Adroddiad Ymweliad: Cynhadledd Peirianneg Cymru, Caerdydd

Cynhaliwyd Cynhadledd Peirianneg Cymru gan Rwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru yng Nghaerdydd ar 18 Hydref.    Roedd y gweithdy’n cynnwys nifer o weithdai a sgyrsiau yn y gynhadledd lawn, gan gynnwys sgwrs gan Peter Jolley, Prif Beiriannydd Aston Martin a Ton Fijen, Cyfarwyddwr Technegol Tidal Lagoon Power. Cafwyd sgyrsiau byr hefyd am y ffordd orau i gysylltu busnesau ag ymchwil academaidd a chyfleoedd cyllido sydd i ddod a allai fod yn ddefnyddiol i’r cynrychiolwyr busnes ac academaidd yn y gynhadledd.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Seminar Hitachi-GE ABWR, Hydref 17-18, Birmingham

Cynhaliwyd y 7fed seminar o gyfres seminar technegol Hitachi-GE, a ddechreuodd yn 2013, yn Birmingham ar 17 a 18 Hydref 2017. Agorwyd y gynhadledd gyda chyflwyniad i’r seminar a oedd yn cynnwys eglurhad byr am y Ganolfan BWR a’i gweithgareddau. Dilynwyd hyn gan sgwrs i’r gynhadledd lawn gan y Fonesig Sue Ion ar Ddyfodol Niwclear y DU, a oedd yn rhoi crynodeb cadarnhaol o sefyllfa bresennol y DU mewn perthynas ag Ynni Niwclear. Rhoddwyd yr ail sgwrs i’r gynhadledd lawn gan Dr Mike Weightman a siaradodd yn ddiddorol am y gwersi a ddysgwyd oddi wrth Fukushima, gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am broject Wylfa Newydd i ddilyn.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Cyfarfod Academyddion Niwclear, Medi 4-6, 2017

Cynhaliwyd Cyfarfod Academyddion Niwclear y DU yng Nghaerhirfryn ar 4 a 5 Medi 2017. Roedd y cyfarfod yn gyfle i academyddion niwclear o bob rhan o’r DU ddod at ei gilydd a thrafod datblygiadau diweddar ar draws y gymuned niwclear. Rhannwyd y sgyrsiau trwy gynnal sesiwn Consortia Ymchwil Niwclear a dwy sesiwn banel ar bolisi a gweithredu ar y diwrnod cyntaf a sesiwn rhaglen ryngwladol gyda sesiwn rhaglen genedlaethol y DU a’r newyddion diweddaraf am addysg hyfforddiant i ddilyn ar yr ail ddiwrnod.

» Read more

Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng yr Imperial College, Phrifysgol Bangor a Hitachi-GE.

Athro John G. Hughes (Is-ganghellor Prifysgol Bangor), Kumiaki Moryia (Prif Beiriannydd Corfforaethol yn Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.), Dr Michael Bluck, (Cyfarwyddwr y Ganolfan Peirianneg Niwclear yn Imperial College Llundain).

Ar 26 Hydref 2016 fe wnaeth Prifysgol Bangor, Imperial College Llundain a Hitachi-GE lofnodi memorandwm o ddealltwriaeth, gyda’r nod o adeiladu ar femorandwm a lofnodwyd yn flaenorol rhwng Imperial a Bangor.  Roedd y memorandwm newydd hwn yn tynnu sylw at swyddogaeth Hitachi-GE o fewn y Ganolfan a Rhwydwaith Ymchwil BWR. Byddant yn gwneud ymdrech resymol i roi arweiniad effeithiol, rhoi mynediad at nifer o’u harbenigwyr technegol a fydd yn tynnu ar ddealltwriaeth gorfforaethol helaeth Hitachi-GE o systemau BWR a materion technegol cysylltiedig, gyda’r nod o hyrwyddo cydweithredu a rhoi fforwm ar gyfer rhyngweithio.

» Read more

Adroddiad Ymweliad: Eisteddfod Genedlaethol, Sir Fôn, Awst 4-12 2017 🗓

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn eleni rhwng dydd Gwener, 4 Awst a dydd Sadwrn 12 Awst. Mae’r Eisteddfod yn ŵyl flynyddol sy’n dathlu diwylliant, llenyddiaeth a cherddoriaeth Gymraeg a chaiff ei chydnabod fel un o gystadlaethau diwylliannol mwyaf Ewrop ac ar wahân i Wimbledon, dyma’r digwyddiad a ddarlledir mwyaf ar y BBC. Bob blwyddyn mae’r Eisteddfod yn denu rhwng 100,000 a 150,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos, ac mae digon i’w weld o amgylch y maes.

» Read more

Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng yr Imperial College a Phrifysgol Bangor

Bangor (Prof. Paul Spencer) and Imperial (Prof. Jeff Magee) sign Memorandum of Understanding

Bangor (Yr Athro David Shepherd
Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil a Menter) and Imperial (Yr Athro Jeff Magee, Deon y Gyfadran Peirianneg).

Mae’r Imperial College, Llundain, a Phrifysgol Bangor wedi llofnodi memorandwm o ddealltwriaeth ar 17 Mehefin 2016 gyda’r nod o gael rhagor o gydweithio rhwng y ddwy brifysgol ym maes Peirianneg Niwclear.
O ganlyniad i’r cytundeb hwn, bydd yr Imperial yn darparu ei phrofiad maith yn y maes i helpu Bangor i ddatblygu rhaglen academaidd o ymchwil ac addysgu ym maes niwclear. Y mae hyn gyda’r disgwyl am yr adeilad niwclear newydd nid nepell o Fangor ar ffurf project ‘Wylfa Newydd’ Horizon Nuclear Power. Bydd hyn yn galluogi i Brifysgol Bangor ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar y cyd â chyngor niwclear hyddysg ac annibynnol wrth adnewyddu pŵer niwclear yn yr ardal.
» Read more